Kenjutsu: Japanese sword arts

Mochizuki Sword 2
Minoru Mochizuki performs Itsusu No Kata of the Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, which he studied in the 1920s. David Orange, Jr. (L), Tan Bralley (R).